• Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego ekstraksiegarnia.pl

 

Rejestracja

  1. Każdy użytkownik podczas procesu rejestracji musi podać prawidłowe dane, min: imię, nazwisko, adres zamieszkania, aktualny numer telefonu kontaktowego itp.

  2. Podczas rejestracji należy podać prawidłowy adres e-mail Państwa konta pocztowego - będzie on potrzebny do potwierdzania operacji zakupu danego produktu. Jeśli nie posiadają Państwo konta e-mail mogą je Państwo założyć bezpłatnie na jednym z darmowych serwisów.

  3. Po przejściu pomyślnie przez proces rejestracji otrzymają Państwo na adres e-mail informacje potwierdzającą założenie swojego konta.

  4. Podawanie nie swoich danych lecz kogoś zupełnie innego lub danych wymyślonych np: imię "Mikołaj" , nazwisko „Kopernik” lub imię „Lutek” , nazwisko „Bulbul” będzie skutkowało usunięciem takiego konta z bazy danych.

  5. Jeśli użytkownik zakupi produkty których i nie będzie chciał odebrać przesyłki jego konto zostanie wyłączone.

Kupowanie produktów

  1. Kupowanie produktów widniejących na stronie internetowej sklepu może odbywać się tylko poprzez zasady ustalone przez administratora serwisu.

  2. Ceny produktów są cenami brutto i jest to ostateczna cena do zapłaty.

  3. Ceny oraz nazwy i cechy towarów są weryfikowane przez kupującego przy operacji kupowania.

  4. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw w stopce strony głównej (Płatności i dostawa. Koszty i opcje dostawy).

 

Ogólne warunki handlowe


1. Konsumentem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest Kupujący będący osobą fizyczną, która zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedającym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Kupującym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedającym.

3. Sprzedającym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest: Zbigniew Sochacki, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: EGO-PRODUCT Zbigniew Sochacki, ul. Rydlówka 5, 30-36 Kraków, NIP:679-100-83-65, REGON: 350668528, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. Sprzedający stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 171 poz. 1206 z późn. zm.)- treść dostępna pod adresem
www.uokik.gov.pl/download.php?id=546.

5. Zdjęcia produktów znajdujących się na stronie sklepu ekstraksiegarnia.pl służą wyłącznie zilustrowaniu sprzedawanych produktów i nie wskazują na kolejny numer wydania książki

 

 

Dostawa,wysyłka, przejście ryzyka

Koszty transportu/wysyłki ponosi Kupujący z pominięciem sytuacji opisanych w module sklepu Płatności i dostawa. Koszty i opcje dostawy. Uszkodzenia powstałe podczas transportu należy zgłosić Sprzedającemu w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania towaru.
Podane przez sklep internetowy ekstraksiegarnia.pl terminy dostaw lub daty dostawy są danymi przybliżonymi za wyjątkiem wyraźnego potwierdzone na piśmie jako wiążące terminy. Jeżeli, mimo dołożenia przez Sprzedającego należytej staranności termin wysyłki zamówionego produktu wydłuża się Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy. Poza przypadkami regulowanymi ustawowo Kupujący może zwrócić towar tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedającego , w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie ogólnymi warunkami. W razie skorzystania przez Kupującego z powyższego uprawnienia winien on zwrócić kompletny i nieuszkodzony towar wraz z dowodem zakupu w postaci oryginalnego paragonu lub faktury Vat oraz uzyskanej uprzednio pisemnej zgody Tuning-Tec. W przypadku gdyby Kupujący otrzymał towar inny niż był przedmiotem umowy Sprzedający zobowiązuje się do wymiany towaru na właściwy na swój koszt. Sprzedający pokryje uzasadnione koszty związane z transportem towaru poniesione przez Kupującego, zastrzegając, iż nie mogą one przewyższać ceny aktualnie obowiązującej dla tego rodzaju usług u Sprzedającego. W razie niedotrzymania przez Kupującego przedstawionych warunków Sprzedający zastrzega sobie prawo do zatrzymania części ceny odpowiadającej wysokości szkody jaką poniósł w wyniku nienależytego wywiązania się z obowiązujących w tym zakresie postanowień oraz jaką poniósł w związku z tym, iż liczył na zawarcie umowy.

Ceny i warunki płatności

Wszelkie ceny podawane przez sprzedającego zawierają podatek VAT, ale nie obejmują kosztów ubezpieczenia, wysyłki i transportu. Powyższe koszty, jak również inne a uzgodnione między stronami koszty za usługi dodatkowe, jak np. ubezpieczenie transportu będą doliczane dodatkowo i spowodują powiększenie pierwotnej ceny.

Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

EGO-PRODUCT Zbigniew Sochacki zastrzega sobie prawo własności sprzedawanej rzeczy aż do całkowitego uiszczenia umówionej ceny.

W razie sprzedaży z odroczonym z terminem płatności warunki płatności uregulowane zostaną odrębna umową. Sprzedający w przypadku gdy nie zostanie terminowo uregulowana zapłata za odebrany towar może również odstąpić od umowy, uprzednio wyznaczając Kupującemu minimum 7-dniowy dodatkowy termin do zapłaty zaległości z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie on uprawniony do odstąpienia od umowy.

W przypadku skorzystania przez Sprzedającego z prawa do odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu przedmiot niniejszej umowy, jak również zapłacić mu tytułem wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie tego przedmiotu, kwotę odpowiednią do stopnia jego zużycia lub uszkodzenia.

W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupującemu zapłaconą przez niego na poczet ceny kupna sumę.
Sprzedający zastrzega sobie prawo własności przedmiotu sprzedaży aż do uiszczenia ceny w całości.

Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty bądź uszkodzenia przedmiotu niniejszej umowy od chwili wydania go przez Sprzedającego ciąży na Kupującym.
Kupujący obowiązany jest ubezpieczyć przedmiot sprzedaży od uszkodzenia, zaginięcia oraz kradzieży na czas trwania własności Sprzedającego.

Ochrona danych

Kupujący zgadza się na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w sposób pozwalający Sprzedającemu na właściwe wywiązanie się z umowy, zachowaniem stosownych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Pouczenie o odwołaniu - Prawo odstąpienia Konsumenta

1. Dział niniejszy znajduje zastosowanie tylko w odniesieniu do umów zawartych na odległość lub umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa przez Konsumenta.

2. Konsument może, bez podawania przyczyny, odstąpić od umowy w terminie czternastu dni. Dla skuteczności odstąpienia koniecznym jest zachowanie formy pisemnej. Oświadczenie to może zostać także złożone poprzez wysłanie wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wzór formularza znajduje się pod linkiem: odstapienie_od_umowy.pdf. Termin czternastodniowy liczy się od dnia objęcia w posiadanie produktu będącego przedmiotem umowy przez kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Za wydanie Konsumentowi rzeczy sprzedanej uważa się jej powierzenie przez Sprzedającego przewoźnikowi w przypadku, gdy Sprzedający nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

3. Termin czternastodniowy będzie dochowany jeżeli Konsument wyśle stosowne oświadczenie przed jego upływem na adres Sprzedającego. Decydującą będzie data stempla pocztowego.