• Reklamacje

SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI

oraz ważne informacje na temat reklamacji w sklepie ekstraksiegarnia.pl

1. Firma EGO-PRODUCT Zbigniew Sochacki właściciel sklepu ekstraksiegarnia.pl jest zobowiązana sprzedać i dostarczyć klientowi towar, bez wad fizycznych i prawnych.

2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową sprzedaży. W szczególności towar jest niezgodny z umową sprzedaży jeżeli: towar nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia towar nie ma właściwości, o których istnieniu EGO-PRODUCT zapewniał towar został klientowi wydany w stanie niezupełnym

4. Firma EGO-PRODUCT Zbigniew Sochacki, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.

5. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

6. Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje e-mailem na adres: handlowy@ekstraksiegarnia.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: EGO-PRODUCT Zbigniew Sochacki, ul. Rydlówka 5 30-363 Kraków

7. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, klient ma prawo: żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku EGO_PRODUCT, może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć. Jednakże jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez EGO-PRODUCT, albo EGO-PRODUCT nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad, lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

8. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Klient zamiast zaproponowanego przez EGO-PRODUCT usunięcia wady, może żądać wymiany towaru na wolny od wad, albo zamiast wymiany towaru, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez EGO-PERODUCT.

10. Firma EGO-PRODUCT, może odmówić wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez klienta, jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów. Reklamacje dotyczące wyczerpanej baterii w książce, będą rozpatrywane negatywnie dla klienta (wszystkie książki mające baterię przed wysłaniem do klienta, są sprawdzane pod kątem sprawności baterii i sprawności mechanicznej, dzwiękowej).

11. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez EGO-PRODUCT reklamacji, o czym klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez klienta, albo SMS na podany przez klienta nr telefonu, albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez klienta.